Kursuse õppetöö analüüs

1 KTAR

Esimene tarkvara ja andmebaaside haldus (keskkooli baasil)

Aine Kontoritöö tarkvara- eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused failide haldamisest, tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitlustarkvara ning Interneti kasutamiseks.

Õpitulemused

Õppija teab ja tunneb

 • tekstitöötluse-, tabelarvutuse ja esitluse loomise programme ja tööpõhimõtteid ja terminoloogiat
 • Interneti otsingumootoreid, infootsingu põhimõtteid;
 • infovahetuse võimalusi.

Õppija oskab

 • töötada failidega ja kaustadega;
 • tekste vormindada;
 • kasutada tabelarvutust;
 • luua esitlusi;
 • kasutada efektiivselt kontoritarkvara võimalusi;
 • leida vajaminevat informatsiooni ja seda edastada.
 • info otsimise ja edastamise oskust.

Hindamine

Antud moodulit hinnatakse ning kontrollitakse järgmiselt: õpilane sooritab praktilist tööd, analüütilist arvestust, mis sisaldavad ülalloetletud temaatika arvestust, suulised küsitlused.

Mooduli lõpus sooritatakse arvestus – kirjalik test mitmete vastusevariantidega, sobivate osade kokkusobitamisel, õige vastuse valimisega põhimõttel “õige/vale”, “küsimus-vastus”.

 1. Failihaldus. Kolm praktilist tööd, kirjalik test.
 2. Tekstitöötlus. Viis praktilist tööd,  kaks kontrolltööd.
 3. Esitlus. Kolm praktilist tööd, arvestus töö.
 4. Tabelarvutus. Viis praktilist tööd,  kolm kontrolltööd, kaks kirjaliku teste.
 5. Internet. Kolm praktilist tööd, kirjalik test.

Kokkuvõttev hinne kujuneb järgmistest osadest: 20% - esimene osa; 20% - teine osa; 20% - kolmas osa, 20% - neljas osa, 20% - viies osa.

Kursuse maht on 120 tundi, millest 40 tundi on iseseisevtöö ja 80 tundi on kontakttunnid.

Kontakttunnid on ehitatud printsiibil õpetaja seletab ja klass kohe hakkab seletatu praktiliselt teostama.

Kursuse töökava põhineb riiklikul õppekaval

Selle töökava temaatiline plaan on toodud all, kust võib leida õppematerjale

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS

ÕPETAJA TÖÖKAVA

AINE   Kontoritöö tarkvara pr                                                                                              

KOOSKÕLASTATUD:

AINE MAHT 120 tundi (80 auditoorne töö + 40iseseisevtöö )                                                                                   

ÕPPERÜHM 1KTAR                                                                                                                                                            

ÕPETAJA   Aleksandr Girejev                                                                                                                            

ÕPPEAASTA        2013/14        

TEEMA JA ALATEEMAD

TUNDE

 ARV

KASUTATAV ÕPPEMATERJAL

 

EELDATAVAD ÕPITULEMUSED

HINDAMINE

/hindamise alused ja mooduli hinde kujunemine erialaainetes/

MÄRKUSED TUNNI ISELOOMU KOHTA

/harjutus-,labori-,või praktiline töö/

1

Failid ja kaustad

2

Самоучитель работы на компьютере. 

Колисниченко Денис

 

Failide salvestamine erinevates formaatides. Failide kopeerime, teisaldamine ja kustutamine. Faili või kausta otsimine failisüsteemist. Printimine.

 

Loeng

Praktiline töö.

2

Sissejuhatus Word 2010.

1

http://office.microsoft.com

 

 

Tekstitöötlusvahendid. Tekstitoimetid ja tekstiprotsessorid. Teksti sisestamine, toimetamine ja kujundamine. Dokumendimallid ja dokumendistiilid, nende vormindamine. Tabelite loomine ja kujundamine. Objektide lisamine dokumenti ja nende vormindamine. Päis ja jalus. Hulgipostitus. Dokumendi printimine. Makrod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakendamine kontroll töö hindamine vähemalt 3

Loeng

Praktiline töö.

3

Peamenüü tab Microsoft Word 2010

1

4

Menüü Fail

2

5

Töövahendeid peamiste

2

6

Töövahendite osa sisestada

2

7

Töövahendite osa lehe küljendus

2

8

Töövahendite osa lingid

2

9

Töövahendite osa meililisti

2

10

Töövahendite osa vaadates

2

11

Töövahendite osa silmas

2

12

Töövahendite osas arendaja

2

13

Töövahendite osa projekteerija ja paigutus

2

14

Kontrollitegevuse

2

Kontrollitegevuse

15

Makrode Word 2010

4

16

Sissejuhatus Excel 2010.

1

http://office.microsoft.com

Tabelarvutuseprogrammid. Andmete lisamine ja korrigeerimine. Põhioperatsioonid andmetega. Valemid ja funktsioonid. Objektide (diagrammid, pildid) loomine, lisamine ja kujundamine. Tabeli ja diagrammi printimine. Makrod.

Praktiline töö hindamine vähemalt 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakendamine kontroll töö hindamine vähemalt 3

Loeng

Praktiline töö.

17

Peamenüü tab Microsoft Excel 2010

1

18

Menüü Fail

1

19

Töövahendeid peamiste

2

20

Töövahendite osa sisestada

2

21

Töövahendite osa lehe küljendus

2

22

Töövahendite osa valem

2

23

Töövahendid jagu andmeid

2

24

Töövahendite osa vaadates

2

25

Töövahendite osa silmas

2

26

Töövahendite osa projekteerija ja paigutus

2

27

Kontrollitegevuse

2

Kontrollitegevuse

28

Makrode Excel 2010

4

29

Sissejuhatus Power Point 2010.

1

http://office.microsoft.com

 

Esitluse loomise põhireeglid. Esitluse loomine ja salvestamine erinevates formaatides. Slaidide lisamine, kopeerimine, peitmine ja kustutamine. Teksti lisamine ja vormindamine slaidil. Objektide loomine ja lisamine ja vormindamine. Juhtslaid, selle kujundamine. Animatsioonid. Slaidiseanss Jaotusmaterjal. Slaidide ja jaotusmaterjalide printimine.

Praktiline töö hindamine vähemalt 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakendamine kontroll töö hindamine vähemalt 3

Loeng

Praktiline töö.

30

Peamenüü tab Microsoft Power Point 2010

1

31

Menüü Fail

1

32

Töövahendeid peamiste

2

33

Töövahendite osa sisestada

2

34

Töövahendite osa disain

2

35

Töövahendite osa üleminekud

2

36

Töövahendite osa animatsioon

2

37

Töövahendite osa slideshow

2

38

Töövahendite osa vaadates

2

39

Töövahendite osa silmas

2

40

Kontrollitegevuse

2

Kontrollitegevuse

41

Makrode Power Point 2010

2

42

Internet

2

Самоучитель работы на компьютере. 

Колисниченко Денис

Otsingumootorid, otsingu parameetrid. Portaal. Infovahetus (kirjavahetus, postiloendid ja uudisgrupid, otsesuhtlus Internetis).

Praktiline töö hindamine vähemalt 3.

 

Loeng

Praktiline töö.

iseõppimine:

Kokkuvõttev hinne:

Hinne 3             3 Kontrollitegevuse 45-60%,

Hinne 4             3 Kontrollitegevuse 60-80%,

Hinne 5             3 Kontrollitegevuse 80-100%,

Töökava koostas    Aleksandr Girejev

 

Tunnikava näidis

Tunni teema: Sissejuhatus Word 2010.

Eesmärk

 • Tunnieesmärk on tutvustada Word 2010 loomise ajalugu ja põhilised kasutamisvaldkonnad. Tunnilõpus õpilane tunneb programmi loomise ajalugu ja oskab nimetada põhilised kasutamisvaldkonnad.

Tunnikava 90 minutid

 • 10 minuti lühiloeng programmi ajaloost (e-kooli täitmine tunni lühitutvustus).
 • 10 minuti tutvumine Microsoft Word programmiga
 • 10 minuti File funktsiooniga tutvumine
 • 10 minuti Home funktsiooniga tutvumine
 • 10 minuti Insert funktsiooniga tutvumine
 • 10 minuti Page Layout funktsiooniga tutvumine
 • 10 minuti References funktsiooniga tutvumine
 • 10 minuti Review funktsiooniga tutvumine
 • 10 minuti View funktsiooniga tutvumine

Kõikide ala teemade sisu on näidatud minu e-materjalis

Materjale omandamist kontrollitakse tehes praktilisi harjutusi tunni jooksul.

 

Rühma iseloomustus

Rühmavanus: 18-40. Üheksa õpilast on vanuses 18-24 aastat, ja kaks õpilast vanuses 25-40 aastat. Viiel õpilasel oli tavakasutaja tase (AO 3) ja teistel oli algaja tase (AO 1), mida oli vaja arvestada kursuse läbiviimisel. Grupis on nii töötavaid kui ka töötu õpilasi, seega õpematerjal pidi olema kättesaadav ka väljaspool tundi, selleks mina lõin kodulehekülje http://digipo.eu , kus on võimalik ka iseseisvalt läbida tunnimaterjale ja harjutada. Kuna tegemist on eritasemilesega rühmaga siis praktilised ülesanded on ka erineva tasemega. Vaata näiteid (vaata pilte lehekülje keskel).

Esimene kontakt tund algas oskuste ja teadmiste taseme väljaselgitamisega. Mina tegin esmalt suulise küsitluse ning pärast pakkusin õpilastele teha järgneva ülesande

Esimene tunniteema oli failid ja kaustad, kus mina alustasin kõikidele huvitavast teemast copy / paste, kus algajatele näitasin kõige lihtsamaid võtteid edasijõudnud pidid kasutama tekstitöötluseks muid variante, sellega saavutasin seda, et algajad said oma oskused kätte, edasijõudnud said oma oskuse ja teadmised arendada. Toon mõned näited tunnist:

Näide 1: Õpilasel ei tulnud „kuumad klahvid” copy / paste välja. Mina hakkasin talle näitama seda võtted samm sammu järgi. Siis lasin õpilasel iseseisvalt sooritada ülesannet samal ajal jälgisin ülesanne sooritamist. Peale sooritamist rääkisin ja näitasin õpilasele kus ta teeb vigu, siis lasin õpilasel veel kord sooritada sarnast ülesannet. Tulemus oli positiivne ja õpilane sai vastava ehk positiivse ja toetava tagasisided.

Näide 2: Tunniteemaks oli tabelitöötlus, alateemaks Exceli vormelid. Õpilane ei saanud aru, miks peab kirjutama ja oskama Exceli vormelid kui on olemas kalkulaator. Mina seletasin õpilasele elu näitel kus need oskused ja teadmised on vajalikud, tõin näiteks raamatupidajaid, kes Exceli vormelitega kergendavad oma elu. Kõige lihtsam oli autosumm vormeli mugav kasutamine. Peale seda õpilane sai motivatsiooni tunnimaterjali omandamiseks.

Tunnitagasiside

Kuna minu tundidel teooria on seotud praktiliste sooritustega, siis mul oli väga kerge jälgida kuidas õpilased said teemast aru. Ja kui oli vaja siis andsin ka lisa selgitusi, et kinnistada materjal paremini. Tunnilõpus tegin ka väikese vestlusringi, kus rühm rääkis raskematest momentidest tunnil.

Kursuse tagasiside

Kursuse lõpus õpilastele tuli teha kombineeritud ülesanne, kus nad näitasid omandatud materjale kasutamise oskust. Kõik õpilaset sooritasid ülesanne positiivsele hindele.

Ida- Virumaa Kutsehariduskeskuses on olemas tagasiside vorm kõikide ainete jaoks

Ka õpilastel oli võimalus anda tagasiside minu kursusele tulemustega võib tutvuda siin.

Kursuse tagasiside ankeedist on näha, et keskmine hinnad kõrgem kui keskmine pall, mis näitab et õpilased said materjalist aru, kuidas seda kasutada praktiliselt ja kuidas neile minu õpetamisviis meeldis ja ole aru saadav.


Печать   E-mail

Похожие материалы